Budi u toku

Usvojena primedba Da se zna! na Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima

Ministarstvo unutrašnjih poslova usvojilo je predlog izmene Nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima koju je predložilo Udruženje Da se zna! koja…

Autor

Matija Stefanović

Ministarstvo unutrašnjih poslova usvojilo je predlog izmene Nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima koju je predložilo Udruženje Da se zna! koja se odnosi na pravo žrtava zločina iz mržnje na pozivanje osobe od poverenja kada se prema njima primenjuju policijska ovlašćenja.

Član 57.

Pre primene policijskog ovlašćenja ovlašćeno službeno lice dužno je da proceni da li su ispunjeni
zakonom propisani uslovi za primenu ovlašćenja i odgovorno je za tu procenu.
Ovlašćeno službeno lice primenjuje policijska ovlašćenja po sopstvenoj inicijativi, po naređenju
nadređenog ovlašćenog službenog lica, po nalogu nadležnog javnog tužioca, suda ili drugog nadležnog
organa izdatim u skladu sa posebnim zakonom.
Kad je nadređeno ovlašćeno službeno lice prisutno policijska ovlašćenja primenjuju se po njegovom
naređenju, izuzev ako nema vremena da se čeka na to naređenje i mora se bez odlaganja postupiti po
sopstvenoj inicijativi.
Lice prema kome se primenjuje policijsko ovlašćenje ima pravo da bude upoznato sa razlozima primene
policijskog ovlašćenja i identitetom ovlašćenog službenog lica koje to ovlašćenje primenjuje, ako to ne
ugrožava izvršenje policijskog zadatka i ako je to u datoj situaciji moguće.


PREDLOG IZMENE: U član 57. Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima dodati stav 5. koji glasi: „Lice
prema kome se primenjuje policijsko ovlašćenje ima pravo da traži prisustvo lica koje uživa njegovo
poverenje“.


OBRAZLOŽENJE PREDLOGA IZMENE: Za žrtve zločina iz mržnje izuzetno je važno da imaju
pravo na pozivanja osobe od poverenja kada se prema njima primenjuju policijska ovlašćenja. Iskustvo
udruženja Da se zna! koja se bavi monitoringom zločina motivisanih homofobijom i transfobijom
pokazuje da žrtve ovakvih zločina neretko trpe sekundarnu viktimizaciju od strane policijskih službenika
prilikom primene policijskih ovlašćenja zbog svoje seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Prisustvom
osobe od poverenja sekundarna viktimizacija LGBT+ osoba bi se prevenirala. Takođe, ukoliko do
sekundarne viktimizacije dođe, žrtvama bi se olakšao pristup pravdi jer bi osoba od poverenja mogla da
svedoči u postupku protiv policijskih službenika koji su se na nezakonit i neprimeren način ponašali.
Ukidanjem mogućnosti da pri primeni policijskih ovlašćenja prisustvuje osobe od poverenja smanjiće se i
vidljivost nasilja nad LGBT+ osobama koje ne čine policijski službenici jer će se time žrtve odvratiti od
prijave nasilja. Za LGBT+ osobe izuzetno važno da imaju podršku branitelja ljudskih prava prilikom
kontakta sa policijom (uključujući i samu prijavu krivičnog dela) usled nepoverenja uzrokovanog
kriminalizacijom homoseksualnosti do 1994. godine, kao i čestim izostankom adekvatne reakcije policije
na nasilje koje LGBT+ osobe trpe.

Kategorije

#vesti

Saznaj više o tome šta radimo

Detaljnije pročitajte ko su ljudi koji stoje iza Da se zna! tima i čime se bavimo.

Podrži nas

Podrži rad organizacije „Da Se Zna!“

Biblioteka

Skinite izdanja iz Da se zna! biblioteke