Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti ima za cilj da objasni koje Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u različitim situacijama i u različite svrhe – ne primer, ako ste nam se obratili za pravnu ili psihološku podršku, ili ste član_ica našeg udruženja, ili ste nekada učestvovali na našim događajima pa želimo da Vas obavestimo o budućim aktivnostima, ili ste naš spoljni_a saradnik_ca kao i u drugim okolnostima koje su opisane u ovom dokumentu.

Šta je podatak o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno. To mogu biti najrazličitiji podaci poput Vašeg imena i prezimena, dana rođenja, e-mail ili fizičke adrese, broja telefona, IP adrese, broja Vaše platne kartice ili bankovnog računa i mnogi drugi.

U slučaju da naš sajt sadrži link ka drugim sajtovima ili servisima, molimo Vas da se upoznate sa zasebnim politikama privatnosti takvih sajtova, odnosno servisa.

Ko smo mi i kako nas možete kontaktirati

Rukovalac Vašim podacima o ličnosti je Udruženje „Da se zna!“ (u daljem tekstu: „DSZ“), matični broj: 28200242, adresa sedišta: Radoslava Grujića br.  3, 11 000 Beograd.

Ovo znači da mi, kao Rukovalac, prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i odlučujemo kako i u koju svrhu vršimo takvu obradu. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, možete nas kontaktirati preko email adrese: nikola@dasezna.lgbt

Vrste podataka koje prikupljamo, svrha obrade i rokovi čuvanja

DSZ je organizacija koja se bavi pružanjem pravne i psihološke podrške LGBT+ osobama.

U cilju pružanja takve podrške, na našem sajtu www.dasezna.lgbt postoji mogućnost prijavljivanja incidenata, a klikom na odgovarajuće dugme („Prijavi nasilje“) odlazite na našu partnersku platformu www.you-are-heard.org, gde možete prijaviti incident koji ste pretrpeli.

Ukoliko prilikom prijave samog incidenta (koja je potpuno anonimna), ipak izaberete mogućnost da Vam naša organizacija pruži pravnu i/ili psihološku podršku, u svrhu toga prikupljamo podatke kao što su seksualna orjentacija, rodni identitet, nacionalnost, zaposlenje, polne karakteristike , email, Vaš broj telefona, a opciono možete ostaviti i Vaše ime i prezime. U upitniku ostavljate i neke druge podatke poput, da li ste iz ruralne ili urbane sredine, gde se incident dogodio i slično, opseg Vaših godina (bez definisanja datuma rođenja) ali ti podaci Vas ne mogu identifikovati i ne spadaju u domen podataka o ličnosti, već ih sakupljamo kako bismo bolje razumeli incident koji se dogodio i za statističke potrebe.  Vaše lične podatke čuvamo samo dok postoji svrha obrade – onda kada Vam pružimo odgovarajuću podršku ili Vi odustanete od takve podrške, Vaše lične podatke odmah brišemo i prestajemo sa obradom.

Takođe, ako smo protiv Vas, po prijavljenom incidentu, pokrenuli neki pravni postupak, o Vama ćemo obrađivati osnovne podatke poput imena i prezimena, adrese prebivališta i mesta zaposlenja. Ovo nam je potrebno radi preduzimanja odgovarajuće pravne akcije u skladu sa zakonom.

Na sajtu www.dasezna.lgbt postoji i kontakt forma preko koje nam se možete obratiti ukoliko imate neko pitanje. Kako bismo Vam odgovorili na postavljeno pitanje, prikupljamo Vaše ime i prezime i email. Kada odgovorimo na upit, ove Vaše podatke ne čuvamo i odmah prestajemo sa obradom.

Ukoliko ste naš spolji saradnik koji pruža pravnu ili psihološku pomoć, prikupljaćemo isključivo Vaše kontakt podatke (ime, prezime, mejl adresu i telefon), kako bismo omogućili saradnju i obezbedili pružanje podrške osobama koje su to tražile. Nakon što sa Vama prekinemo saradnju, brišemo Vaše podatke i više ih ne obrađujemo.

Ako ste naš eksterni saradnik kojem po osnovu ugovora o delu ili drugoj saradnji isplaćujemo određeni honorar, prikupićemo lične podatke poput osnovnih identifikacionih podataka i broja tekućeg bankovnog računa kako bismo mogli da zaključimo i izvršimo naš ugovor i isplatimo Vam naknadu.

Ukoliko smo ranije sa Vama ostvarili saradnju tako što ste deo medija, ili ste učestvovali na nekom našem projketu, ili ste deo partnerske organizacije sa kojom smo sarađivali, obrađujemo vaše osnovne kontakt podatke poput imena i prezimena, mejl adrese i broja telefona, kako bismo Vas obaveštavali o događajima i našim aktivnostima za koje mislimo da Vas mogu interesovati putem mejla. Ukoliko želite da se odjavite sa ove mejling liste, možete uložiti prigovor i mi ćemo prestati sa obradom Vaših ličnih podataka.

Ako ste član/članica našeg udružanja, prikupljamo Vaše osnovne identifikacione podatke poput imena i prezimena i kontakta, kako bismo Vas učlanili u udruženje i vodili odgovarajuću evidenciju. Vaše podatke sadržane u odlukama i drugim opštim aktima čuvamo u skladu sa zakonom. Takođe, prikupljamo osnovne biografske podatke i fotografije članova naših upravnih organa i zaposlenih, kako bismo ih na transparentan način predstavili na našem sajtu www.dasezna.lgbt. Kada prekinemo saradnju, brišemo njihove podatke, osim onih koje smo u obavezi da čuvamo u skladu sa zakonom

Pravni osnov obrade

U zavisnosti od svrhe obrade, podatke prikupljamo po različitim pravnim osnovima. Ukoliko prijavljujete incident i želite pravnu ili psihološku podršku, Vaše podatke prikupljamo na osnovu pristanka. Takođe, ako ste naš zaposleni ili član nekog upravnog organa i želimo da Vašu fotografiju i kratku radnu biografiju postavimo na sajt, takođe to radimo na osnovu Vašeg pristanka.  Ako smo protiv vas pokrenuli neki pravni postupak, Vaše podatke obrađujemo na osnovu zakona. Ako ste naš eksterni saradnik koji pruža određene usluge, Vaše podatke obrađujemo po osnovu zaključenja i izvršenja ugovora. Ako se nalazite na našoj mejling listi, Vaše podatke obrađujemo po osnovu legitimnog interesa.

U slučajevima kada Vaše podatke obrađujemo na osnovu legitimnog interesa, možete uložiti prigovor u bilo koje doba, a mi ćemo Vaš prigovor razmotriti i postupiti u skladu sa Zakonom.

U slučajevima kada Vaše podatke obrađujemo na osnovu saglasnosti, možete je povući u bilo koje doba i mi ćemo prestati sa obradom Vaših podataka o ličnosti.

Sa kim delimo Vaše podatke

Ukoliko Vam po osnovu ugovora isplaćujemo određeni honorar, Vaše podatke možemo podaliti sa Poreskom upravom ili drugim državnim institucijama kako bismo, u skladu sa zakonom, izmirili određene poreze i doprinose.  Ako Vam pružamo pravnu podršku, Vaše podatke u određenim situacijama prosleđujemo advokatu ili nadležnim državnim institucijama poput Zaštitniku građana, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, nadležnim sudovima itd.

Zaštita podataka

DSZ se stara o tome da Vaši podaci budu bezbedni. Sa tim u vezi, implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da Vaše podatke o ličnosti zaštitimo od neovlašćene obrade i od slučajnog gubitka, oštećenja ili uništenja. Redovno vršimo monitoring preduzetih mera i prilagođavamo ih po potrebi.

Rok čuvanja podataka

Vaše podatke čuvamo samo dok postoji objektivna poslovna potreba za to, ili u skladu sa ugovornom ili zakonskom obavezom koja nam nalaže čuvanje podataka u određenom periodu, nakon čega Vaše podatke brišemo i prestajemo sa obradom.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

DSZ vaše podatke čuva na teritoriji Republike Srbije i ne izvozi ih van granica Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti:

  • Ukoliko želite da Vam dostavimo kopiju Vaših ličnih podataka koje obrađujemo, možete nam se obratiti sa zahtevom za dostavljanje takve kopije;
  • Ukoliko smatrate da su Vaši lični podaci koje obrađujemo netačni ili nepotpuni, možete nam se obratiti sa zahtevom za ispravku ili dopunu takvih podataka;
  • Ukoliko želite pristup i uvid u Vaše podatke o ličnosti, možete nam se obratiti sa zahtevom za pristup i uvid;
  • Ukoliko želite da ograničite obradu Vaših ličnih podataka, odnosno želite da ih obrišemo i prestanemo sa obradom, možete nam se obratiti sa odgovarajućim zahtevom, a mi ćemo udovoljiti istom u skladu sa zakonom;
  • U slučajevima u kojima obrađujemo Vaše podatke na osnovu pristanka, možete povući Vaš pristanak u bilo koje doba, na osnovu čega ćemo prestati sa takvom obradom.
  • Ako ste se prijavili na naš bilten i dali saglasnost, možete je povući pa ćemo prestati da Vam šaljemo bilten i da obrađujemo Vaše podatke u tu svrhu.
  • Imate pravo da od nas zahtevate da lične podatke koje ste nam dostavili od nas primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, i pravo da ove podatke prenesete drugom rukovacu bez ometanja, u skladu sa zakonom;
  • Ukoliko smatrate da je to opravdano, imate pravo da nam u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu koja je potrebna radi ostvarenja naših legitimnih interesa, a mi ćemo, ukoliko postoje zakonski razlozi za to, prekinuti sa takvom obradom;
  • Imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu svojih podataka o ličnosi koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje.
  • U slučaju da se obrada Vaših podataka o ličnosti vrši automatizovano, imate pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci donetoj isključivo na osnovu automatizovane obrade, ili osporavanje takve odluke, u skladu sa zakonom.

Gore navedena prava možete ostvariti kontaktiranjem DSZ-a preko kontakt e-maila:  nikola@dasezna.lgbt.

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, kome možete podneti i pritužbu u skladu sa zakonom.

Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Izmene i dopune Politike privatnosti

Ukoliko odlučimo da izmenimo Politiku privatnosti, sve izmene ćemo postaviti na ovom sajtu. U slučaju da nove izmene Politike privatnosti nalažu nove načine obrade Vaših podataka o ličnosti za koje je, u skladu sa zakonom, potreban Vaš pristanak, mi ćemo takav pristanak od Vas naknadno tražiti.