Pretnje, zaustavljanje na ulici, zastrašivanje, napadi i neprimereni komentari usmereni ka LGBT+ osobama još uvek predstavljaju deo svakodnevice u Srbiji. Pored usvojenog zakonodavnog i strateškog okvira, adekvatne reakcije nadležnih institucija na napade motivisane homofobijom i transfobijom neretko izostaju.

Više o nama

Organizacija Da se zna

Ko smo mi

Da se zna! je udruženje građana osnovano 2016. godine, i to sa glavnim fokusom na mapiranju i dokumentovanju protivpravnog postupanja nad LGBT+ osobama u Republici Srbiji.

Kako smo vremenom rasli i širili naš delokrug delovanja, danas smo prvenstveno usmereni na jačanje zajednice kroz pravnu i psihološku podršku, direktan rad sa zajednicom i sprovođenje kampanja, ali i na različite zagovaračke aktivnosti usmerene ka nadležnim institucijama i donosiocima odluka.

Da se zna!

obezbeđuje podršku LGBT+ osobama kroz poboljšanje efikasnosti sistema zaštite i zagovaranja primerene reakcije nadležnih organa.

Želimo

Srbiju u kojoj sve građanke i građani uživaju ista prava i imaju jednake mogućnosti bez obzira na svoja lična svojstva, uključujući seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

Težimo

smanjenju nivoa diskriminacije i nasilja prema LGBT+ osobama i davanje doprinosa većem prihvatanju i integraciji LGBT+ građana i građanki u društvo Srbije.

Vrednujemo

različitost kao prednost našeg društva, u svoj rad uključujemo sve osobe koje dele naši vrednosti i voljne su da rade na ostvarivanju ciljeva udruženja.

Iniciramo

saradnju sa drugim LGBT+ organizacijama i organizacijama za ljudska prava na državnom i međunarodnom nivou, kao i svim relevantnim državnim institucijama u Srbiji.

Otvoreni smo

za kreiranje i uvođenje novih pristupa u radu sa našim ciljnim grupama. Težimo transparentnosti unutar i van udruženja, u pogledu aktivnosti, rezultata i finansijskih informacija.

Preuzimamo

punu odgovornost za svoj rad sa osobama koje nam prijavile nasilje i/ili diskriminaciju (štitimo privatnost ličnih podataka i dajemo sve od sebe kako bismo odgovorili na potrebe osoba koje su se nam javili.

Pretnje, presretanje, zastrašivanje, napadi i neprimereni komentari usmereni ka LGBT+ osobama još uvek predstavljaju deo svakodnevice u Srbiji. Pored usvojenog zakonodavnog i strateškog okvira, njihovo sprovođenje je manjkavo, dok adekvatne reakcije nadležnih institucija na napade motivisane homofobijom i transfobijom neretko izostaju.
Sva relevantna istraživanja za Srbiju ukazuju na generalnu tendenciju neprijavljivanja krivičnih dela nastalih iz homofobije i transfobije, dok je sistem evidentiranja ovakvih dela tek sporadičan i netransparentan.
Sa ciljem da se napadi na LGBT+ osobe evidentiraju i procesuiraju u skladu sa zakonom, kao i da se LGBT+ zajednica osnaži i podstakne da prijavljuje ove slučajeve marta, osnovali smo udruženje Da se zna!
Svaki protivpravni incident koji pribeležimo je anoniman i bezbedno pohranjen u našoj zaštićenoj bazi, u skladu sa interesima prebrodioca. Na osnovu dokumentovanih slučajeva, izdajemo godišnji izveštaj o protivpravnim incidentima, u kome sistematično analiziramo prispele slučajeve – gde se najčešće događaju, ko je najizloženiji nasilju i diskriminaciji, kako su institucije i policija reagovali u datim slučajevima i dr.

Da se zna! stremi osnaživanju kvir zajednice i pojedinaca kako bi što bolje razumeli svoja prava i zahtevali njihovo puno ostvarivanje pred državnim institucijama.
Kontinuiramo podstičemo državne institucije da unapređuju prakse iz domena socijalne i pravne zaštite kvir osoba kako bi te prakse bile usklađene sa međunarodnim standardima poštovanja ljudskih prava. Ovo ostvarujemo kroz monitoring protivprevnog postupanja motivisanog homofobijom i transfobijom, zagovaranjem ka institucijama, odgovaranjem na potrebe zajednice pružanjem besplatne pravne i psihološke podrške kao podizanjem kapaciteta kroz programe edukacija, kako nas samih, tako i drugih organizacija civilnog društva, donosioca odluka, kvir zajednice i šire javnosti.

Srbije je zemlja jednakih prava i mogućnosti, u kojoj je zagarantovan slobodan i dostojanstven život svim kvir građanima i građankama.

 1. Antifašizam
 2. Ravnopravnost
 3. Intersekcionalnost
 4. Solidarnost
 5. Odvažnost
 6. Saradnja
 7. Odgovornost
 8. Zajedništvo
 • Vodeći se principima antifašizma, aktivnose suprostavljamo i delujemo protiv svakog oblika fašizma i njemu srodnih ideologija i pokreta utemeljenih na prevlasti jedne grupe nad drugom.
 • Zalažemo se se za jednake mogućnosti za ostvarivanje svih ljudskih prava u kulturnom, socijalnom, ekonomskom i političkom smislu, ali i jednaku korist od ostvarenih rezultata nezavisno od rodnog identiteta i/ili pola.
 • Uvažavamo različitosti u okviru kvir zajednice, a posebno one na intersekciji marginanlizovanih identiteta.
 • Bez obzira na sve sličnosti koje prebroditelji/ke protivpravnog postupanja motivisanog homofobijom i transfobijom imaju, verujemo da svako od njih ima svoje jedinstvene potrebe i zaslužuje poseban tretman.
 • U radu sa prebrodioca/teljke dosledno se držimo principa informisanog pristanka, a potrebe prebrodioca/teljku stvaljamo u prvi plan.
 • Različitim aktivnostima iniciramo saradnju sa drugim organizacijama za ljudska prava na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou, kao i sa svim releventnim državnim organima u Republici Srbiji.
 • Kao osnovu jačanja kvir pokreta vidimo udruživanje sa drugim kvir organizacija i organizacija koje pružaju podršku prebrodiocima/teljkama.
 • Svoje napore ulažemo u unapređivanje postojećih saradnji i komunikacije, što je od izuzetne važnosti za rad organizacije, ali i oslobođenje kvir zajednice.
 • Promovišemo solidarnost sa drugim ranjivim grupama, pojedincima/kama, a naročito u uslovima opresije, eksploatacije ili bilo kojeg drugog oblika nasilja i društvene nepravde.
 • Negujemo otvorenost ka kreiranju i uvođenje novih pristupa u radu sa našim ciljnim grupama.
 • Podstičemo inovativnost, kreativnost i hrabrost, dok teži ostvarivanju dugoročnih promena za kvir zajednicu.
 • Rad temeljimo na profesionalnosti, odgovornosti i etičnosti u svakodnevnom radu unutar i van organizacije.
 • Vrednujemo kreiranje prostora za angažman, refleksiju i razvoj kompetencija centralnih za naš rad, dok greške tretira kao priliku za učenje i unapređivanje.
 • Svoj rad baziramo na iskrenosti, transparentnosti i izgradnji poverenja sa onima koji nas podržavaju i onima kojima je podrška potrebna. Pored eksterne, negujemo i internu transparentnost.
 • Da se zna! počiva na principu samoupravljanja, te svi naši članovi/ce radnog tima i imaju jednaku moć odlučivanja.

Saznaj više o tome šta radimo

Detaljnije pročitajte ko su ljudi koji stoje iza Da se zna! tima i čime se bavimo.

Podrži nas

Podrži rad organizacije „Da Se Zna!“

Biblioteka

Skinite izdanja iz Da se zna! biblioteke