Prijavi nasilje

Zločin iz mržnje je krivično delo motivisano stereotipima ili predrasudama prema određenoj grupi ljudi. S obzirom na to da Da se zna! dokumentuje zločine i postupke motivisane mržnjom prema LGBT+ osobama ovaj upitnik je fokusiran samo na ovu vrstu zločina i postupaka iz mržnje. Za postojanje zločina iz mržnje potrebno je da se ostvare dva uslova:

  • da protivpravno ponašanje predstavlja krivično delo propisano krivičnim zakonodavstvom
  • da je učinilac bio motivisan stereotipima i predrasudama, odnosno da je krivično delo učinio iz mržnje prema LGBT+ osobama.

Izvršilac zločina ili postupka iz mržnje bira žrtvu zbog njene pretpostavljene ili stvarne seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Važno je napraviti razliku između postupaka motivisanih mržnjom i zločina iz mržnje. Naime, postupak motivisan mržnjom jeste ono fizičko i verbalno postupanje koje uključuje predrasude i stereotipe, ali ne predstavljaju krivično delo. Iako postupci motivisani mržnjom ne predstavljaju krivična dela, oni često prethode, prate ili daju kontekst zločinima iz mržnje. Zbog toga Da se zna! dokumentuje i postupke motivisane mržnjom uključujući i diskriminaciju na osnovu seksulane orijentacije i rodnog identiteta.